28.03.2022

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürümüz Seyit Badır Doktor oldu

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürümüz Seyit Badır, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında “Ahîzâde Yûsuf B. Cüneyd Et-Tokâdî’nin (ö. 905/1500) Zahîratü’l-Ukbâ Fî Şerhi Sadrişşerîati’l-Uzmâ Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili” başlıklı tezini tamamlayarak “Doktor” oldu. Hocamıza çalışma hayatında başarılar dileriz.