17.04.2023

2023 YILI YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİMİNE KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU

2023 YILI YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİMİNE KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU

 

2023 YILI YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİMİNE KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU
 
Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda mesleki alanda bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2023 yılı Eylül ayından itibaren yüksek ihtisas eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitime katılacak personeli belirlemek için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.
Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:
 
I.            ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
1.    Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olmak,
2.    Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Eylül 2023 tarihine kadar kaldırılacak olmak (01 Eylül 2023 dâhil),
3.    Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, (Dört yıllık dinî yükseköğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları; Fakülte Dekanlıklarından veya e-devletten aldıkları durumlarını gösterir yeni tarihli öğrenci belgesini sisteme yüklemeleri halinde kabul edilecektir.)
4.    Son beş yıl (2018 ve sonrası) içerisinde gerçekleştirilen ALES sınavından 55 veya üzeri puan almış olmak,
5.    Uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamak, (01 Eylül 2023 tarihinden önce yurt dışı görevini tamamlayacakların başvuruları kabul edilecektir.)
6.    01 Ocak 1983 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak,
7.    01 Eylül 2023 tarihine kadar askerlik ile ilişiği olmamak, bedelli askerlik başvurusu yapmış olmamak. (01 Eylül 2023-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında bedelli askerlik kararı alanların eğitimle ilişiği kesilir.)
8.    Önceki yıllarda hizmet içi eğitim ihtisas kursu/yüksek ihtisas eğitimine katıldığı halde kurstan herhangi bir sebeple birden fazla ilişiği kesilmemiş olmak.
 
II.             BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR
1.             Başvuru İşlemleri:
 
a.    Adaylar başvurularını DİBBYS’ye (https://dibbys.diyanet.gov.tr) kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek, İKYS sınavlar menüsünden yapacaklardır.
b.   Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
c.    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 27 Nisan 2023 tarihi saat 24:00’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
d.   Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.
 
2.             Sınav İşlemleri:
a.   Kursiyer seçim sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
b.   Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan ve sıralamaya giren erkek adaylardan 300, kadın adaylardan ise 50 personel eğitime katılmaya hak kazanacaktır.
 
A.    Yazılı Sınav:
a.   Yazılı sınav yerleri daha sonra ilan edilecektir.
b.   Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak ve toplam 100 sorudan oluşacaktır.
c.    Adaylar; “sınav giriş belgesi” alma ve “sınav sonuç öğrenme” işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.
d.   Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 
B.    Sözlü Sınav:
a.   Yazılı sınavda en yüksek puan alan erkek adaylardan ilk 900 aday sözlü sınava çağrılacaktır. (900’üncü adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.)
b.   Yazılı sınavda en yüksek puan alan kadın adaylardan ilk 150 aday sözlü sınava çağrılacaktır. (150’inci adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.)
c.    Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezinde sözlü sınava alınacaklardır.
d.   Adaylar; sözlü sınav öncesinde, “sınav giriş belgesi” alma ve “sınav sonuç öğrenme” işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.
e.    Adaylar sınava gelirken; “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
f.     Adaylara sınava girecekleri günün sabahında sözlü sınavda değerlendirilmek üzere kompozisyon yazdırılacaktır. Kompozisyon konuları günlük olarak sözlü sınav komisyonunca belirlenecektir.
 
3.  Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar:
a.   Eğitime katılmaya hak kazanan adayların merkezlere yerleştirme işlemleri Diyanet Akademisi tarafından belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır.
b.   Din hizmetleri sınıfından başka bir sınıfta olup kursa katılmaya hak kazanan adaylar, din hizmetleri sınıfında mükteseplerine uygun bir kadroya atanarak eğitime alınacaktır.
c.    Yerleştirme işleminden sonra ve eğitim süresince kursiyerlerin Akademi merkezleri arası yer değiştirme talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
d.   Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, eğitime katılmış olmaları halinde eğitimle ilişikleri kesilecektir.
e.    Eğitime katılmaya hak kazanan kadın adaylar; İstanbul Haseki, Ankara ve Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde eğitime alınacaktır. Bu üç yer dışında başka bir merkeze kadın kursiyer alınmayacaktır.
f.     Eğitime katılmaya hak kazandığı halde son sınıf öğrencisi olup dinî yükseköğrenimden mezun olamayanlar ile memuriyette adaylığı belirtilen tarihe kadar kaldırılmayanlar  eğitime alınmayacak ve sınav sonuçları ileriki yıllarda müktesep teşkil etmeyecektir.
g.   Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
h.   Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir.
i.     Eğitimi başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple eğitimle ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.
 
III.                        SINAV KONULARI:
1.             Yazılı Sınav Konuları:
a.   Arapça
b.   İlahiyat alanı ve Genel Kültür
2.             Sözlü Sınav Konuları:
a.   Kur’an-ı Kerîm
b.   Arapça 
c.    İlahiyat alanı 
d.   Temsil Kabiliyeti ve Genel Kültür (Kompozisyon, bu başlık altında değerlendirilecektir.)
 
 
 
IV.                        İLETİŞİM:
 
a.      Telefon: 0312 295 94 11-295 94 44 
b.      e-Posta : ihtisasmeslekiegitim@diyanet.gov.tr
 
 
 
V.                           SINAV SÜRECİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER;
 
BAŞVURU TARİHLERİ: 17-27 NİSAN 2023 (24.00’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
YAZILI SINAV TARİHİ: 24 MAYIS 2023
SÖZLÜ SINAV TARİHİ: DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR.